ಇದ್ದರಿಂಥವರೆಮ್ಮ ನಡುವಲಿ

100.00

ಡಾ|| ವಿಶ್ವಾಸ

Book Description

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರು ಪರ್ವತವೇ ! ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಅಂಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದವು. ಆದರೂ ಇಂಥದೊಂದು ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಯಾಗದೆ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವೇನೊ! ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ತ್ವವಿದೆ. ಅವರಿವರೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸರಸವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಓದುಗರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರಿಂದ ಲಾಭಾನ್ವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಇದ್ದರಿಂಥವರೆಮ್ಮ ನಡುವಲಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *