ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

80.00

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು

Book Description

“ನಾನೊಂದು ಜೀರ್ಣವಸ್ತ್ರದಂತೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅರಿಯುವವರೆಗೂ ಚಿರಂತನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆನು”
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *