ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನ್

15.00

Book Description

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಮನೆತನದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವೆನೆಂದು ಹಟ ತೊಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆದ. ವಿನಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇವು ಈ ಹಿರಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ಕೊಟ್ಟವು.

Experts: Allonzo Trier’s explanation for latest failed drug test ‘highly unlikely’ deca durabolin erfahrung Crazy Bulk Review 2019 – Is it a Scam or Legit?

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.