ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿ

14.00

Book Description

ಅಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ವತ್ತು, ಆಶು ಕವಿತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮಧುರ ಕಂಠ ಇವು ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದವು. ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಕಾಯಾ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಹಿಂದಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹು ಪರಿಚಿತ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *