ವಿಷ್ಣುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಿಪಳೂಣಕರ್

15.00

Book Description

ಮೂವತ್ತೆರಡೆ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ ಚಿಪಳೂಣಕರರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು, ಮುಂದೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದವರು. ಆಧುನಿಕ ಮರಾಠಿ ಗದ್ಯದ ಜನಕ. ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೀರರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಿಷ್ಣುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಿಪಳೂಣಕರ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.