ಕುಮಾರರಾಮ

14.00

Category:

Book Description

ಲೆವಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಲೆಟದಲ್ಲಿ, ಬಯಲು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಗರೂ ಈ ವೀರನನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುತ್ತಿದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿದ. ಪರನಾರಿಯರು ತನಗೆ ತಾಯಿಯರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಗ್ಗದೆ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕುಮಾರರಾಮ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *