ಶತಮಾನದ ಸಂತ

160.00

Out of stock

ನೇ ಭ ರಾಮಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ

160.00

Description

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂಥ ಸಜ್ಜನರೂ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಸಿಗುವುದು ಅಪೂರ್ವ. ಅವರು ಇಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು. ಅಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮರನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.

Main Menu

ಶತಮಾನದ ಸಂತ

160.00