ಸೂಕ್ತಿ-ಸುಗಂಧ ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಗ್ರಹ

100.00

In stock

100.00

Description

ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ’ಉತ್ಥಾನ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ’ದೀಪ್ತಿ’ ಎಂಬ ಸ್ತಂಭಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ೨೦೧೫ ರಿಂದ ಮೇ ೨೦೨೧ ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ೭೦ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತ ’ಸೂಕ್ತಿ-ಸುಗಂಧ’ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 

Main Menu

ಸೂಕ್ತಿ-ಸುಗಂಧ ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಗ್ರಹ

100.00

Add to Cart