ಗೀತಾಂತರಂಗ

160.00200.00 (-20%)

In stock

ಡಾ|| ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು

160.00200.00 (-20%)

Description

’ಮಹಾಭಾಗವತ’ ಡಾ|| ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಜೀವನಪದ್ದತಿಯ ಸರಳವೂ ವಿಶ್ವಸನೀಯವೂ ಆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೂ ಉಪಾದೇಯವಾಗಬಲ್ಲುದು.
—-ಡಿ ವಿ ಜಿ

Main Menu

ಗೀತಾಂತರಂಗ

160.00200.00 (-20%)

Add to Cart