ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಆಣಿ ಮುತ್ತು ಭಾಗ – 8

100.00110.00 (-9%)

In stock

ಎಸ್ ಷಡಕ್ಷರಿ

100.00110.00 (-9%)

Description

ನೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ನಿಶ್ಚಲಗುರಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಕಲೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಜೀವನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಕಲನದ ಲೇಖನಗಳು ಈ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

Main Menu

ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಆಣಿ ಮುತ್ತು ಭಾಗ - 8

100.00110.00 (-9%)

Add to Cart