ಕಲಾಕೌತುಕ

160.00180.00 (-11%)

Out of stock

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ಆರ್ ಗಣೇಶ್

160.00180.00 (-11%)

Description

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧಕಲೆಗಳ ತತ್ತ್ವವನ್ನೋ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೋ, ಅಸ್ವಾದ-ವಿಮರ್ಶನೆಗಳನ್ನೋ ವಿವೇಚಿಸಲು ಹೊರಟ ಯತ್ನಗಳು. ಈ ಸಂಕಲನವು ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅಂಗವಾದ ಕಾಲಾಮೀಮಾಂಸೆಯ ಕೃತಿ.

Main Menu

ಕಲಾಕೌತುಕ

160.00180.00 (-11%)