ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸೇನೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆ

65.0070.00 (-7%)

In stock

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜವಳಗಿ

65.0070.00 (-7%)

Description

ಈ ಕೃತಿಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂ ಸೇನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಠ ಸರಣಿ ಗ್ರಂಥ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ, ಅದರ ವಿಭಾಗಗಳು, ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು, ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದು ಈ ಸರಣಿಯ ಉದ್ದೇಶ.

Main Menu

ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸೇನೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆ

65.0070.00 (-7%)

Add to Cart