ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ

100.00

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀ

Book Description

ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗ. ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಿದ್ದು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಂದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೆ ಹೊಂದದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಅಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ನಮಗೇನು ನೀಡಿತು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಹಲವರಿಗೆ ಇಂದೂ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಮಾತು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಂದಿಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವತ್ತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.