ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರು

14.00

Book Description

ಶಿವಾಜಿಯ ಗುರು. ಸಹಮಾನವರಿಗೆ, ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ, ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಯೋಚನೆ ಸಲ್ಲದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *