ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ

14.00

Book Description

ಉತ್ತುಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಶೋಧಕರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತೋಪದೇಶಕರು. eನಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *