ವಾದಿರಾಜರು

14.00

Book Description

ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ೧೨೦ ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಕಲೆಣದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಸೋದೆಮಠದ ಮಾಧ್ವಯತಿಗಳು; ಉದ್ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತೃಗಳು; ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಾದಿರಾಜರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *