ಏಕನಾಥ

14.00

Book Description

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತರು. ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ ಶೂರರು. ಜಾತಿಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಏಕನಾಥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *