ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತಖಂಡ

14.00

Book Description

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನೀ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇವರದು. ಸ್ವತಃ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಅಗಾಧ ಶ್ರಮದಿಂದ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು; ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು; ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಗೀತದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಧಾರ ಒದಗಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಹಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತಖಂಡ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *