ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್

14.00

Book Description

ಗಣಿತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಕೊಡುಗೆ; ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳ ದಟ್ಟ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು, ೩೨ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇತನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಗಣಿತಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಗಣಿತಾಕಾಶಕ ಉಲ್ಕೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *