ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೃಷ್ಟಿ

150.00

ಎಂ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ

Book Description

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನೂ ಚಿಂತನಕ್ರಮವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ’ಗಾಂಧಿವಾದಿ’ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಧರ್ಮಪಾಲ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು – ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಧರ್ಮಪಾಲರನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು-ದೆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೃಷ್ಟಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.