ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಡವರು

200.00

Out of stock

ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ – ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ

200.00

Description

ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ “ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ” ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ “ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿ”ದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಪರರು, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರು ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ ಇದು.

Main Menu

ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಡವರು

200.00