ಮಹಾಸಂನ್ಯಾಸಿ

80.00

Book Description

ವೇದ ವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಉದಾತ್ತ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದವರು. ಭಾರತದ ಜನಕೋಟಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತಂದ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವಿತಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಹೂರಣ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಹಾಸಂನ್ಯಾಸಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.