ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

100.00

Book Description

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದು. ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕಾಲೀನ ಸರಸ್ವತೀನದಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಲವು. ಈ ಇಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಸಿಂಧೂಮುದ್ರೆಗಳ ಲಿಪಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂದಿಗ್ಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಪಾರ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯ ರಾಶಿ ದೊರೆಯಿತು. ವೈದಿಕ-ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನವೂ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡು ಒಂದು ನೂತನವೂ, ಸಮರ್ಪಕವೂ, ನಿಶಿತವೂ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನ ಕ್ರಮವು ಲಭಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸ ಶೋಧನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಯಣದ ಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬರಹಗಳ  ಮೂಲಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಲೇಖಕ ನವರತ್ನ ಎಸ್. ರಾಜಾರಾಂ ‘ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇಪರ್ಡೆಯಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳಷ್ಟೂ ‘ಉತ್ಥಾನ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದವುಗಳು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.