ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

100.00

Book Description

20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದುದು. ವೇದಕಾಲೀನ ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಪಥದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಂಧೂಮುದ್ರೆಗಳ ಲಿಪಿಯ ಭೇದನದೊಡನೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ತಲಪಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೆಳಕು ಕಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಶಿತವಾದ ಸಂಶೋಧನಕ್ರಮವೊಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ಮಹತ್ತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಹೊಸ ಶೋಧಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ; ಮೊದಲಾದ ಅತಾಕಿಕ ವಾದಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ; ವೇದಗಳ ರಚನೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೫೦ಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಿತೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಶೋಧನೆಯ ಈ ಈಚಿನ ಪಯಣದ ಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನ – ‘ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ’.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *