ಸೂಕ್ತಿ-ಸುಗಂಧ ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಗ್ರಹ

100.00

Book Description

ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ’ಉತ್ಥಾನ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ’ದೀಪ್ತಿ’ ಎಂಬ ಸ್ತಂಭಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ೨೦೧೫ ರಿಂದ ಮೇ ೨೦೨೧ ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ೭೦ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತ ’ಸೂಕ್ತಿ-ಸುಗಂಧ’ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸೂಕ್ತಿ-ಸುಗಂಧ ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಗ್ರಹ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.