ಮಹೇಂಧ್ರ ಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್

15.00

Book Description

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಶೆeನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿeನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ಕಾಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಹಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಹೇಂಧ್ರ ಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.