ಮಹೇಂಧ್ರ ಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್

15.00

In stock

15.00

Description

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಶೆeನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿeನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ಕಾಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಹಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.

Specification

Additional information

book-no

286

author-name

published-date

1975

language

Kannada

Main Menu

ಮಹೇಂಧ್ರ ಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್

15.00

Add to Cart