ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಾನೇ ಏಣಿ

160.00

In stock

ಡಾ|| ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

160.00

Description

ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡದವನು ಜಡ!
ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡದವನು ವಿಜಯಿ!
ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವವನು ಮೂರ್ಖ!

ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವೂ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಡದಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ.

ಜೀವನ ಒಂದು ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ. ಏಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತೆ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ.

ನಿಮ್ಮೊಳಗೊಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾದೀತು ಈ ಡಾ|| ಚಿರಂಜೀವಿಯವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

Main Menu

ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಾನೇ ಏಣಿ

160.00

Add to Cart