ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾಂಟೆಸೋರಿ

Out of stock

Description

ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೊಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಯಾರೋ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೂರಿ ತುಂಬುವುದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಂಟೆಸೋರಿ. ಒಬ್ಬ ಅನ್ವೇಷಣಶೀಲ ಸಾಹಸಿ ಮಾಂಡೆಸೋರಿ ಜೀವನ-ಸಾಧನೆಗಳ ರಮ್ಯ ಕಥನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ.

Steroid use in the UK: What you need to know injectable sustanon 250 for sale Jones fails UFC 214 drug test, not yet stripped of title

Specification

Additional information

book-no

44

author-name

published-date

1979

language

Kannada

Main Menu

ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾಂಟೆಸೋರಿ