ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಚಯ

225.00

ಸಂಕಲನ-ಸಂಪಾದನೆ ನಾ ಡಿಸೋಜ

Book Description

ಹೊ ವೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ’ಪರಿವ್ರಾಜಕ’ ನಂತೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊ ವೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವ್ರತದಂತೆ ನಡೆಸಿದವರು. ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ’ಉತ್ಥಾನ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆದ ಅಂಕಣಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಈ ಕೃತಿ – ’ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಚಯ’.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಚಯ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *