ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ

Book Description

೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಪಥಪ್ರದಶಕರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು. ಇಬ್ಬರದೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಗ್ಗುರಿ ಒಂದೇ – ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದಾಸ್ಯದಿಂದಲೂ, ಶೋಷಣೆಯಿಂದಲೂ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಒಂದೇ ಜೀವಿತಾಶಯ ಆ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಮಾರ್ಗಾನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ. ಅನ್ಯಾಧೀನತೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದೆಡೆಗೆ ಮಾನವನನ್ನು ಒಯ್ಯಲೆಳಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಸೀಮಾ ಪುರುಷರ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ, ಪ್ರಭಾವಮುದ್ರೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಸ್ತು.

Additional information

Book No

Moola

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *