ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

Out of stock

Description

ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆರ್ಯ-ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗವಾದದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕೃತಿಪುಷ್ಪವೇ ’ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ’.

Specification

Additional information

book-no

23

moola

ಡಾ|| ಫತ್ಹೆಸಿಂಗ್

author-name

published-date

1971

language

Kannada

Main Menu

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ