ಸೂಕ್ತಿ-ಸಪ್ತತಿ

75.00

In stock

75.00

Description

’ಸುಭಾಷಿತಗಳು’ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಲೋಕಾನುಭವವನ್ನು ಅಥವಾ ಉನ್ನತಿಯ ಪಥವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಮೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಉಕ್ತಿಗಳು ’ಸು-ಭಾಷಿತ’ಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ’ಗಾದೆಮಾತು’ಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀತಿಬೋಧಕವೂ ಆಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಹಲಕೆಲವು ವಿರಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ನೀತಿಬೋಧಕವೂ ಆಗುವಂತೆ ಘಟನೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಪುಸ್ತಿಕೆ – ’ಸೂಕ್ತಿ ಸಪ್ತತಿ’.

Specification

Additional information

book-no

105

isbn

ISBN : 85-7531-051-0

author-name

published-date

2010

language

Kannada

Main Menu

ಸೂಕ್ತಿ-ಸಪ್ತತಿ

75.00

Add to Cart