ಬಿಳಲುಗಳು

55.00

In stock

55.00

Description

ದೈನಂದಿನ ಅತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಅಥವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿರುವ ರೋಚಕ ಸರಸ ಸುಂದರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮಾಲೆ ’ಬಿಳಲುಗಳು’. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾದಾ, ಸರಳ ನಡತೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರುಹು ಕಾಣುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Specification

Additional information

book-no

64

isbn

ISBN :81-7531-011-1

moola

ಪ್ರ.ಗ. ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧೆ

author-name

language

Kannada

Main Menu

ಬಿಳಲುಗಳು

55.00

Add to Cart