ಬಿಳಲುಗಳು

55.00

Book Description

ದೈನಂದಿನ ಅತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಅಥವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿರುವ ರೋಚಕ ಸರಸ ಸುಂದರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮಾಲೆ ’ಬಿಳಲುಗಳು’. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾದಾ, ಸರಳ ನಡತೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರುಹು ಕಾಣುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Moola

Author Name

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಿಳಲುಗಳು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.