ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

80.00

In stock

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು

80.00

Description

“ನಾನೊಂದು ಜೀರ್ಣವಸ್ತ್ರದಂತೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅರಿಯುವವರೆಗೂ ಚಿರಂತನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆನು”
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

Main Menu

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

80.00

Add to Cart